ИЦС Консалтинг Инженеринг обезбедува проектирање и изведба на телекомуникациски и ИТ системи кои вклучуваат говорен, податочен, радио и оптички транспорт.

ИЦС Консалтинг Инженеринг исто така изработува и физибилити студии како и проектирање и имплементација на телекомуникациски и ИТ системи. Креира планови, записи, детални технички спецификации, како и надзор по барање на корисникот за да се обезбеди точна и комплетна инсталација во согласност со добрата инженерска практика.

Често е вклучен во избор на опрема, операциски и технички проблеми кои може да побаруваат теренски надзор, детална проверка на пресметки од трети лица или генерална координација на специфични аспекти на еден проект. ИЦС работи во согласност со важечките државни закони и регулатива.