Информации за компанијата:

ИЦС Консалтинг Инженеринг дооел Скопје

Матичен број: 6323790

Даночен број: MK 4030008019607

Адреса: Васил Главинов 14/1 – Мезанин, 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 3245 250

E-mail: info@ics.mk